By data4u
Udgivelsesdato
Monday, September 11, 2006

Bibelske Bønner er en hilsen til forbedere og vægtere i Danmark. Tak for jeres trofasthed i tjenesten. Det kan være en hård tjeneste, men for det meste er det en herlig tjeneste, vi er blevet betroet. Det vil jeg gøre rede for lidt senere.

Hæftet indeholder 55 bønner fra Gammel testamente og Ny testamente. Den kan læses som daglige læsninger i mindst 55 dage. Man kan også fordybe sig, hvor der er behov for dette. 

Jeg har læst, bedt og gennemarbejdet bønnerne. De har lært mig meget om forbederens og vægterens tjeneste. Jeg beder til, at mange vil blive velsignet ved læsningen. Jeg ved godt, at der er mange tekster, der handler om at våge og bede, som kunne være nævnt. Det bliver måske en anden gang. Bønnerne er anført uden mine kommentarer, men jeg vil gerne kort bibelsk begrunde, hvad jeg mener med, at det er en herlig tjeneste at våge og bede.

"Fader, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig, for at de skal se min herlighed, som du har givet mig, for du har elsket mig, før verden blev grundlagt." Joh 17,24

For vi har ikke en ypperstepræst, der ikke kan have medfølelse med vore skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting ligesom vi, dog uden synd. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid. 
        Hebr 4,15-16

"De, der frygter Herren, har fællesskab med ham, gennem sin pagt vejleder han dem." I den gamle oversættelse stod der fortroligt samfund.         Sl 25,14

Jeg vil lade disse skriftsteder være et vidnesbyrd om, at det er en herlig tjeneste at våge og bede, da det er fællesskab med Jesus at våge og bede.

Jeg vil bede Gud velsigne alle forbedere og vægtere, og at den enkelte må erfare velsignelsen ved Hans nærvær. 
        Palle Schiær, Oase Bedenetværk


55 Bibelske bønner

1. 1 Mos 18,20-33:  Abrahams bøn for Sodoma

2.  Mos 32,4-14: Jakob bøn om nåde for Esau

3.   2 Mos 3,1-4,18: Moses' bøn ved Den brændende tornebusk

4. 2 Mos 15,1-18: Moses' takkesang ved det Røde hav

5.  2 Mos 32,7-14: Moses' første bøn for Israels synd

6. 2 Mos 32,31-34: Moses' anden bøn for Israels synd

7.  2 Mos 33,12-34,9: Moses' bøn om Guds nærvær

8. 4 Mos 11,10-30 Moses' bøn i modløshed

9. 4 Mos 14,10-20 Moses' bøn efter folkets oprør

10.  5 Mos 9,18-20
 5 Mos 9,25-29 Moses' 40 dages bøn

11. Jos 7,3-13  Josvas bøn

12. 1 Sam 1,1-20 Hannas bøn om en søn

13. 1 Sam 2,1-10 Hannas takkebøn

14. 2 Sam 7,18-29 Davids lovsang for Guds kongedømme

15.  2 Sam 22,1-51 Davids takkesang for Herrens befrielse fra Saul

16. 1 Kong 3,4-15 Salomos bøn om visdom

17. 1 Kong 8,22-61 Salomos bøn ved indvielsen af templet

18.  1 Kong 19,9-18 Elias' bøn af selvmedlidenhed

19. 2 Kong 19,14-19 Hizkijas bøn om befrielse

20. 2 Kong 20,1-6 Hizkijas bøn om helbredelse

21. 1 Krøn 4,10  Jabes' bøn

22. 1 Krøn 17,16-27 Davids takkebøn

23. 1 Krøn 29,10-20 Davids bøn om folkets gavmildhed

24. 2 Krøn 20,1-23 Joshafats bøn i en krisesituation

25.  Ezra 9,3-10,4 Ezras bøn for nationens synd

26. Neh 1,3-11  Nehemias' bøn for Jerusalems tilstand

27. Sl 8  Davids takkebøn

29.  Sl 19  Davids bøn om et rent hjerte

30.  Sl 51  Davids bøn om tilgivelse

31.  Sl 139  Davids bøn om ledelse

32. Es 64,1-11  Esajas' bøn om nåde

33. Jer 32,17-27  Jeremias' takkebøn for Guds visdom

34.  Dan 9,4-19  Daniels bekendelses bøn for Jerusalem

35. Hab 3,1-19  Habakkuks takkebøn

36. Matt 6,9-13  Fadervor - Herrens bøn

37. Luk 1,46-55  Marias lovsang

38. Luk 1,67-80  Zakarias' lovsang

39. Joh 17,1-26  Jesu sidste bøn

40. ApG 4,23-31  Menighedens bøn om fuld frimodighed

41. Ef 1,15-23  Bøn for menigheden om erkendelse af Guds magt i

42. Ef 3,14-21  Bøn for menigheden om styrke og indsigt

43. Fil 1,3-11  Bøn for menigheden om kærlighed og dømmekraft

44.  Kol 1,3-11  Bøn for menigheden om fuld kundskab om Guds vilje

45. 1 Thess 1,2-10 Tak til Gud for menighedens modtagelse af Ordet

46. 2 Thess 1,3-12 Tak til Gud for menighedens tro og udholdenhed

47. Åb 1,1-8  Betragte Jesus som dem herliggjorte søn

48. Åb 1,12-18  Se Kristus komme til dig

49 Åb 4,1-11
                Åb 5,6-8  Lade Jesus føre dig ind foran tronen

50. Åb 5  Betragte Jesus som det slagtede lam

51. Åb 5,9-14  Lammet er værdigt

52. Åb 7,9-17  Den store hvide flok

53. Åb 11,15-19  Tilbedelse og bøn i himlen

54. Åb 16,5-7  Tilbedelse og bøn

55. Åb 19,1-10  Jubel over Babylons fald og lammets bryllup